Pozvánka na valnou hromadu

14.10.2022

Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 21.11.2022 (pondělí) od 10:00 hodin v sídle společnosti.

 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 21.11.2022 (pondělí) od 10:00 hodin v sídle společnosti.

 Pořad valné hromady:

1.     Zahájení, prezentace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2.     Výroční zpráva společnosti za rok 2021 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku)

3.     Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021, zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za účetní období 1.1. 2021 – 31.12. 2021, a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

4.     Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

5.     Závěr valné hromady 

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:45 hodin. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. 

V Praze, dne 14.10.2022           

představenstvo společnosti