Pozvánka na valnou hromadu

15.11.2021

Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu akcionářů MESSENGER a.s., která se bude konat dne 16.12.2021 od 10hod. v sídle notářky JUDr. Zuzany Holé Procházkové na adrese Štefánikova 26, Praha 5.

Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat dne 16.12.2021 od 10hod. v sídle notářky JUDr. Zuzany Holé Procházkové na adrese Štefánikova 26, Praha 5.


Pořad valné hromady:

1.     Zahájení, prezentace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2.     Změna stanov

3.     Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku)

4.     Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020, zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za účetní období 1.1.2020 – 31.12. 2020, a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

5.     Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

6.     Závěr valné hromad

 

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 10:00 hodin. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.


Praha, dne 15.11. 2021

představenstvo společnosti