Pozvánka na valnou hromadu

15.09.2020

Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 16.10.2020 (pátek) od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 16.10.2020 (pátek) od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

1.     Zahájení, prezentace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2.     Výroční zpráva společnosti za rok 2019 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku)

3.     Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019, zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za účetní období 1.1.2019 – 31.12. 2019, a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

4.     Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019

5.     Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:45 hodin. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

V Praze, dne 15.9.2020

představenstvo společnosti