POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

18.09.2019

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 21.10.2019 (pondělí) od 10:00 hodin v sídle společnosti.

POŘAD VALNÉ HROMADY:

  1. Zahájení, prezentace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
  2. Výroční zpráva společnosti za rok 2018 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku)
  3. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018, zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za účetní období 1.1.2018 – 31.12. 2018, a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
  4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
  5. Závěr valné hromady

 

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:45 hodin. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

V Praze, dne 18.9.2019

            

Představenstvo společnosti