POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

07.09.2018

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 10. října 2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
       
 Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 10.10.2018 (středa) od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

 
1. Zahájení, prezentace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

2. Výroční zpráva společnosti za rok 2017 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku)

3. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017, zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za účetní období 1.1.2017 – 31.12.2017, a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

5. Závěr valné hromady

 

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:45 hodin. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

 

V Praze, dne 5.9.2018

 
představenstvo společnosti