POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

14.09.2017

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 16. října 2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU


Představenstvo akciové společnosti MESSENGER a.s., IČ: 27575896, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Libínská 3127/1, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10921, oznamuje, že svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat dne

16. října 2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, prezentace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2016 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku)
3. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 (vč. Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami) a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Změna stanov společnosti
6. Rozpuštění prostředků rezervního fondu
7. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům:

1. Zahájení, prezence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení tomuto bodu:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Aleše Voverku, zapisovatelem Davida Voverku, a ověřovatelem zápisu Aleše Voverku, který bude zároveň i osobou pověřenou sčítáním hlasů.

2. Výroční zpráva společnosti za rok 2016 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu   jejího majetku a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku)
Návrh usnesení tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2016 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku).

3. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 (vč. Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami) a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
Návrh usnesení tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016. Valná hromada ukládá představenstvu, aby zisk za rok 2016 ve výši 5 579 138,58 Kč rozdělilo takto:

(a) 3 579 138,58 Kč k převedení na účet nerozděleného zisku z minulých let; a
(b) 2 000 000 Kč k rozdělení mezi akcionáře.
Podíl na zisku bude akcionářům vyplacen do tří měsíců ode dne konání této valné hromady, a to bezhotovostním převodem na bankovní účty jednotlivých akcionářů.

5. Změna stanov společnosti
Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti takto:

1. Znění článku II. stanov se mění takto:
(a) „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ se vypouští z předmětu podnikání společnosti; a
(b) Přidává se nový předmět podnikání „Provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního předpisu“.
2. Článek V. odst. 2, který se nahrazuje novým zněním:
„Čistý zisk vykázaný v roční účetní závěrce se použije podle rozhodnutí valné hromady:
– k převedení na nerozdělený zisk z minulých let
– k rozdělení mezi akcionáře (dividenda).“

6. Rozpuštění prostředků rezervního fondu
S ohledem na změnu stanov společnosti schválenou valnou hromadou dne 10. června 2014, kdy byla společnost mimo jiné podřízena režimu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a ze stanov vypuštěn rezervní fond, doporučuje představenstvo valné hromadě společnosti rozhodnout o rozpuštění finančních prostředků na účtu původního rezervního fondu ve výši 488 258,58 Kč, resp. k jejich převedení na účet nerozděleného zisku minulých let.

7. Závěr valné hromady


Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Ode dne 15. září 2017 jsou v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9:00 do 17:00 hod. pro akcionáře k nahlédnutí tyto dokumenty:
– návrh představenstva na změnu stanov společnosti.

Pozvánka byla rovněž zaslaná všem akcionářům, včetně příloh:
– účetní závěrka za rok 2016
– výroční zpráva za rok 2016
– zpráva auditora ze dne 26. června 2017

V Praze, dne 15. září 2017

představenstvo společnosti MESSENGER a.s.,