POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

09.08.2016

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 14. září 2016 (středa) od 10:00 hodin v sídle společnosti.

 

Pořad valné hromady:

  1. Zahájení, prezentace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

  2. Výroční zpráva společnosti za rok 2015 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku)

  3. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

  4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015

  5. Rozpuštění prostředků rezervního fondu

  6. Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:45 hodin. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

 

V Praze, dne 10.8. 2016

 

představenstvo společnosti