Pozvánka na řádnou valnou hromadu

08.07.2014

Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 11. srpna 2014 (pondělí) od 10:00 hodin v sídle společnosti.

Pořad valné hromady:

  1.  Zahájení, prezentace akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
  2. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 (vč. Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku)
  3. Vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2013 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku
  4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
  5. Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:45 hodin. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.


V Praze, dne 8.7.2014


představenstvo společnosti