Pozvánka na řádnou valnou hromadu

06.05.2014

Představenstvo společnosti oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MESSENGER a.s., která se bude konat 10. června 2014 (úterý) od 9:30 hodin v notářské kanceláři JUDr. Aleny Procházkové, Štefánikova 265/26, Praha 5 - Smíchov.

Pořad valné hromady:

  • Zahájení, prezence akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
  • Schválení nových stanov společnosti a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  • Odvolání členů dozorčí rady
  • Volba dozorčí rady
  • Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:30 hodin. Při prezenci se všichni přítomní prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem akcionáře - právnické osoby, jsou povinni předložit platný výpis z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje rovněž písemná plná moc k jednání na valné hromadě, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

V Praze, dne 6.5.2014

představenstvo společnosti